De vilde bier og humler

De vilde bier og humlers behov kendes ikke, endsige støttes. En ny stor rapport fra KU belyser forholdene og bliver forhåbentlig grundlag for en adfærd, der støtter disse vigtige arter.

Figur 3.3.

Illustration af ressourcehabitater, der rummer alle de for en art nødvendige ressourcer, for at den kan gennemføre hele livscyklus (værtsplanter, blomster, redesteder, overvintringssteder, parringssteder). Alle ressourcer kan findes enten inden for det samme habitat eller tæt på hinanden eller de kan findes i forskellige adskilte habitater, såkaldte partielle habitater.

Figur 3.4. Livscyklus for hulbi (Heriades truncorum), forårsvægbi (Anthophora plumipes), mat smalbi (Lasioglossum leu- cozonium) og tofarvet jordbi (Andrena bicolor). Efter Peeters et al. (2012).