Vedtægter for Naturplanteskolens venner

NAVN OG HJEMSTED:

§1
Foreningens navn er Naturplanteskolens venner og har hjemsted på adressen Stærkendevej 177, 2640 Hedehusene.

Den har sekretariat i Miljø- og Energicentret, Høje Taastrup Boulevard 54 i Taastrup.

FORMÅL:

§2
At støtte op om Naturplanteskolens arbejde for at fremme og formidle bæredygtig havedyrkning, selvforsyning og dyrkning af flerårige spiselige planter efter økologiske og permakulturelle principper.

MEDLEMMER:

§3

Alle kan blive medlemmer af foreningen.

Som medlem vil man 4 gange årligt skriftligt blive informeret om foreningens aktiviteter.

GENERALFORSAMLINGEN:

§4

Generalforsamlingen er øverste myndighed for Naturplanteskolens venner.

Alle der er registreret som ordinære medlemmer har stemmeret.

§5

Der holdes ordinær generalforsamling i årets første kvartal, med flg. dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Bestyrelsens beretning
  4. Godkendelse af regnskab og budget
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Indkomne forslag
  7. Valg af bestyrelse og suppleanter.
  8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
  9. Evt.

§6.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes når bestyrelsen eller 25% af de registrerede ordinære medlemmer ønsker det ved skriftligt at angive hvilket emne, der ønskes behandlet.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes inden 14 dage efter det skriftlige ønske er fremsat.

§7.
Ethvert medlem har ret til at fremsætte forslag til generalforsamlingen (pkt. 6). Forslaget skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen.

§8.
Indkaldelse til generalforsamling skal ske med 14 dages varsel. Indkomne forslag skal udsendes til medlemmerne senest 5 dage før generalforsamlingen.

Generalforsamlingen kan ikke træffe afgørelse i sager, der ikke er på dagsordenen, og der kan ikke træffes afgørelse under eventuelt.

Alle anliggender afgøres ved simpel stemmeflertal. Dog kræver vedtægtsændringer 2/3-dels flertal.

DEN DAGLIGE LEDELSE:

§9
Generalforsamlingen vælger bestyrelsen, som består af 5 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år, dog således at der skiftevis vælges 2 og 3 medlemmer hvert år. Første gang er de 2 med flest stemmer valgt for 2 år. Herudover vælges 1-2 suppleanter.

Et bestyrelsesmedlem kan udtræde mod at give grunden hertil. Suppleanten træder umiddelbart derefter til.

Bestyrelsen kan ansætte daglig ledelse der står direkte ansvarlig i forhold til bestyrelsen.

§10

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær.

TEGNINGSRET OG HÆFTELSE:

§11.
Det er bestyrelsen, der har ansvaret for foreningens drift, dog således at en række opgaver kan delegeres ud til kredse udenfor bestyrelsen. Foreningen tegnes af formanden (eller i hans/hendes fravær af kassereren), samt et andet bestyrelsesmedlem i fællesskab.

§12.
Foreningen hæfter alene ved sin formue.

§13.
Foreningen drives – udover medlemskontingent – af fondsmidler, offentlige tilskud m.v.

Tilskud må ikke stille betingelser, der ikke er i overensstemmelse med foreningens vedtægter og bestyrelsens/generalforsamlingens beslutninger.

VED FORENINGENS OPHØR:

§14.
Foreningens ophør skal godkendes på en generalforsamling, hvor mindst 2/3-dele af de fremmødte ordinære medlemmer stemmer for dens nedlæggelse.

§15.
Ved foreningens ophør skal et evt. overskud tilfalde en eller flere organisationer, som på ikke kommercielt grundlag arbejder på samme formål som foreningen.

Print Friendly, PDF & Email